SYV

Studie- och yrkesvägledning

Huseyin Bulut

Jag är studievägledare på Solskiftesskolan och arbetar aktivt med att förbereda elever år 8 och år 9 inför fortsatta studier och eventuella framtida yrkesval. Välkomna att ta kontakt med mig om du har frågor att diskutera kring studier på grundskolan eller fortsatta studier på gymnasieskolan.

Jag nås på mail: huseyin.bulut@osteraker.se

Tel: 08- 540 818 23

Vad är studie- och yrkesvägledning? Vägledning är en process med syfte att öka individens självinsikt och förståelse av sin omgivning. Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att hjälpa individen att hantera frågor runt utbildning och yrkesval. Vägledningens viktigaste verktyg är det enskilda vägledningssamtalet.

Studie — och yrkesvägledningens olika delar:
Syftet med vägledningen är att individen själv ska kunna välja mål och inriktning för sin framtid och vägledningen syftar till att ge individen den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val. Individen behöver få insikt om sina möjligheter och begränsningar, och en ökad förståelse för utbildningssystemet i stort och därigenom få en ökad förmåga att fatta egna beslut.

Studie — och yrkesvägledningens olika delar:
Att bli medveten om sig själv innebär att utveckla sina kunskaper om sig själv vad gäller intressen, värderingar, attityder och förmågor. Det innebär vidare att kunna se sina starka och svaga sidor i förhållande till en tänkt framtid och vilka drivkrafter som ligger till grund för de val man gör.

Att bli medveten om alternativen
innebär att skaffa sig kunskap om olika valalternativ. Det kan t.ex. gälla val av ämnen, utbildningar, yrken och sysselsättning. Liksom vilka konsekvenser de olika valen kan ha för den enskilda individen.

Att lära sig fatta beslut
innebär att omvandla sina kunskaper om relationen mellan sig själv och möjliga alternativ, till genomförbara beslut. Under hela skoltiden krävs att individen får stöd och hjälp för att utveckla strategier, färdigheter och kunskaper för att hantera valsituationer och fatta viktiga och välgrundade beslut.

Att genomföra ett beslut
innebär att hantera övergångssituationen från en skolform till en annan eller från skola till arbetsliv. Här fyller PRAO i årskurs 8 en viktig funktion, samt studiebesök på olika gymnasieskolor/företag. Det kan också handla om sådant som att hitta relevanta informationskällor kring studier och yrkeslivet, kunna beställa behövligt material, skriva en meritförteckning/CV, förbereda sig på en anställnings- eller antagningsintervju.

 

 


ĉ
Okänd användare,
9 mars 2015 01:53