Grundsärskolan


Grundsärskolan

Inriktning grundsärskolan är till för elever som p g a sitt funktions-hinder inte når upp till grundskolans kunskaps krav. Man läser exakt samma ämnen som i grundskolan men med egna kursplaner och mål.

På Solskiftesskolan är vi en integrerad del av vår grundskoleenhet vilket ger många möten mellan samtliga våra elever och personal i alla våra lokaler.

Vi är en skola som ger våra elever lust och möjlighet att lyckas. För att lyckas med detta är våra klasser mindre och mer personaltäta än för de elever som går i våra grundskoleklasser. Skoldagen har en tydlig struktur där ord som delaktighet, samarbete, demokrati, solidaritet, arbetsro och social samvaro är genomgående tema. Detta för att främja elevens värderingar och lärande, så att de därigenom förbereds på bästa sätt att kunna leva och verka i samhället. 

Vi eftersträvar att:

  •             Varje individ, efter sina egna förutsättningar, skall få en utbildning som utmanar eleven att nå högsta möjliga mål i varje enskilt ämne.
  •             Skapa en arbetsmiljö där eleverna känner sig trygga och stimulerade. Att vara kreativa, nyfikna och tro på sin egen förmåga.
  •            Eleven skall känna glädje, lust och tillfredställelse genom att lyckas och övervinna svårigheter.
  •            Eleven under demokratiska arbetsformer utvecklas och förbereds för att kunna delta och verka i samhället på bästa möjliga sätt.

Just nu har vi 17 elever uppdelat i tre klasser med inriktning grundsär på Solskiftesskolan,       6-8 G, 7-9 G och 8-9 G. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra elever arbetar vi bl a med:

    Läroplan Grundsärskolan 

           FMT (funktionsinriktad musikterapi)

       
Inriktning träning

På inriktning träning går elever som har behov av en väl strukturerad och anpassad miljö. Kursplanen för inriktning träning innehåller fem ämnesområden: estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Målet för verksamheten är att för varje elev, så långt det är möjligt, främja dess kunskapsutveckling för att förstå och hantera omvärlden.

Här på skolan är det två klasser (årskurs 1-9) som tillhör grundsärskolan med inriktning träning. 

Det är klass: 1-6 T och 7-9 T. 

Inom kursplanerna kan vi bl a erbjuda.

FMT (funktionsinriktad musikterapi) FMT

Bad 


Inkluderande verksamhet i skolan

Vi lever och lär i samspel med varandra. Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att varje elev ska ingå i en social gemenskap. Vi vill att vår skola ska tillåta olikheter och rymma mångfald. Vi skapar aktivt tillfällen där elever från våra två skolformer kan mötas. Varje individ är unik och måste få känna stolthet och glädje över detta. Målet - en sammanhållen skola, är ett gemensamt ansvar för alla.