Elevråd

Solskiftesskolans elevråd är ett forum för eleverna, där de får lära sig demokratiska spelregler och möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och skolans utbildning. Elevrådet representeras av elever från varje klass, rektor eller ansvarig lärare. Här har eleverna  möjlighet att påverka, diskutera komma med synpunkter mm. Elevrådet är en viktig del i framtagandet av olika handlingsplaner för skolans utveckling. Elevrådet träffas ca en gång i månaden.

Matrådet är en del av elevrådet.
Frågor runt mat, miljö i matsalen och önskemål och synpunkter om maten kommer upp på dessa möten.