Elevhälsa

Elevhälsan 2017/2018

Karin JonsbergSYV, (studievägledare) Telefon: 540 818 23
Håkan Kvarngård: Psykolog Telefon: 540 819 03
Birgitta Asplund: Skolsköterska Telefon: 540 819 04
Renée Sörman: Kurator Telefon: 540 818 93
Henrik Kempe: Rektor   Telefon: 540 810 45
Sara Moxness: Speciallärare Telefon: 076-427 48 48
Tina Larsson: Specialpedagog Telefon: 073-644 37 23

På Solskiftet samarbetar vi och använder våra skilda professioner med barnets bästa i fokus. Målet är att skapa en helhetssyn kring barnen och ge alla barn samma rätt till stöd utifrån sina behov. Vi verkar tillsammans med eleven och/eller med dennes nätverk i stödjande, informerande och förebyggande syfte. Utifrån elevens behov arbetar elevhälsan enskilt, samt ingår samarbete i olika konstellationer, t.ex. 

EHT (elevhälsoteam) Rektor, elevhälsa, speciallärare, specialpedagog och mentor och undervisande lärare.
EHM (elevhälsomöte) Kan bestå av: Rektor, vårdnadshavare, elevhälsa, mentor, speciallärare, specialpedagog och elev). 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling